Valikko Sulje

Tietosuoja

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen seloste käsittelytoimista

Rekisterinpitäjä

Monikanavapalvelut Oy
Y-tunnus: 1961494-2
Käyntiosoite: Satamakatu 34, Kuopio
Postiosoite: 70101 Kuopio

Rekisterien nimet

Asiakasyhteyshenkilörekisteri.
Sähköpostiohjelman osoitteisto sähköpostikirjeenvaihtoa varten.
Rekisteri kilpailuun osallistuvista.
Rekisteri haastateltavista.

Rekisterien käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden hoito, ylläpito ja uusiminen sekä uusien asiakkaiden hankinta. Haastateltavien kontaktointi.
Kilpailujen voittajien arvonta ja kontaktointi.
Laskutus / perintä.
Asiakasrekisteritietoja saa käyttää vain siihen käyttötarkoitukseen, joka sille on määrätty, ellei
laissa ole toisin säädetty.

Rekisterien tietosisältö

Asiakasyritysten yhteyshenkilöt ja heidän yhteystietonsa.
Haastateltavien ja muiden yhteyshenkilöiden nimet ja yhteystiedot.
Kilpailuihin osallistuvien nimet ja yhteystiedot.
Laskutustiedot.

Rekisteritietojen luovuttaminen

Freelancerit.
Muutoin asiakastietoja luovutetaan vain mikäli laki niin edellyttää.
Henkilötietoja käsittelee yrityksen puolesta mm. tilitoimisto.

Tietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Rekisterinpitäjän johtohenkilöt päättävät organisatorisista ratkaisuista ja antavat käyttöoikeudet työntekijöille rekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellyttävät. Rekistereihin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä. Rekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla. Tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla tai salasanoilla. Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa tietonsa ellei tietoa ole lain nojalla säädetty salassa pidettäväksi ja saada virheelliset tiedot korjatuksi ellei rekisterinpitäjää velvoittava lainsäädäntö aseta tälle rajoituksia. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus rekisterinpitäjän toimista Tietosuojavaltuutetulle.