Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Koskenperkauksesta kiviainestoimintaan ja kiertotalouteen

Erikoisliikkeet

Myyntipäällikkö Mikko Soininen, jonka taustalla jälleen kerran kiviaineskuorma syntyy vauhdilla. Destian työmailla myös yhteistyökumppaneilta vaaditaan tiukkojen turvamääräysten noudattamista.

Destia on suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö. Se rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Palvelut ulottuvat maanalaisesta rakentamisesta kattavaan maanpäälliseen toimintaan sekä energia- ja insinöörirakentamiseen. Kiviainestoiminta on sekin yhä näkyvämpi osa Destian toimintaa myös Kuopion alueella.

Destia tarjoaa ja toimittaa kaikki tarvittavat kiviainekset tien- ja radanrakentamiseen, talonrakentamiseen, tienhoitoon, betoniin sekä kaikenlaisiin päällysteisiin. Tarjolla on laaja ja monipuolinen valikoima laadukkaita kiviainestuotteita. Mursketta, sepeliä, soraa ja hiekkaa toimitetaan eri kokoluokissa, kuten myös erikoistuotteita asfalttikiviaineksesta raidesepeliin. Kiviainesta myydään vastuullisesti niin yrityksille, kunnille, valtiolle kuin kuluttajillekin. Kiviaineksen saa noudettuna tai toimitettuna haluttuun kohteeseen.

Laadukasta kiviainesta savolaisesta maaperästä

Destian Itä-Suomen kiviainestiimi työskentelee tehokkaasti myös Kuopion seudulla. Aluepäällikkö Hannu Vainikainen kertoo yhä vieläkin monelle tulevan yllätyksenä, että Destian palvelut ovat todella monipuoliset ja kaikilla mittareilla mitattuna Destia on myös yksi Suomen suurimmista kiviainestoimijoista.
– Meidän noin 300 maa-ainesaluettamme sekä koko maan kattava myynti- ja toimitusverkostomme mahdollistavat CE-merkityn kiviaineksen toimitukset kaikkialle Suomessa. Oikea ja laadukas kiviaines on niin ison kuin pienenkin rakentamisen kulmakivi. Kiviainesten laaduissa voi olla merkittäviä eroja, minkä vuoksi asiakaslähtöisessä toiminnassamme painottuvat korkealuokkaiset kiviainestuotteet. Toimitamme laatuainesta sovitussa aikataulussa ja paikallisena toimijana meillä on valmiudet reagoida ketterästi oman alueemme asiakkaiden toiveisiin. Täällä Kuopion alueellakin monttuja löytyy sopivasti ja etäisyydet ovat varsin sopivat. Joskus kiviainesta tarvitaan äkkiä tai ainakin heti, silloin me tiedämme mistä kiveä löytyy ja miten se kohteeseen tehokkaimmin liikahtaa. Sopimusurakoitsijoidemme kautta homma toimii kustannustehokkaasti, Vainikainen lupaa.

Destia tukee kestävää kehitystä

Vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille ja myös Destian toiminta vaikuttaa merkittävästi ympäristöön. Kiviainestoiminnassa ympäröivän luonnon huomioiminen on erityisen tärkeää ja Destia toimii kestävän kehityksen mukaisesti. Maa-ainesvastaava Tiina Ullgren kertoo, että luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen on pysyvä osa Destian kiviainestoiminnan suunnittelua, toteutusta ja jälkihoitoa.
– Perustan luo koko Destiaa koskeva ISO 14 001 -standardin mukainen ympäristöasioiden hallintajärjestelmä. Kiviainestoiminta on aina sidoksissa voimassa olevaan lainsäädäntöön sekä säädöksiin. Maa-ainesten ottamista sääntelevässä maa-aineslaissa todetaan, että maa-aineksia tulee ottaa ympäristön kestävää kehitystä tukevalla tavalla. Tässä yhteydessä se tarkoittaa sitä, että maa-ainesten saatavuus tulee turvata myös tulevien sukupolvien käyttöön luonnon monimuotoisuutta vaarantamatta, Ullgren kertoo.
Vastuullinen toimintatapa on yksi Destian arvoista: vastuullinen yritys minimoi toiminnan vaikutukset ympäristöön, millä varmistetaan toimintaedellytykset myös tulevaisuudessa. Ympäristöllä tarkoitetaan myös muuta kuin luontoa, esimerkiksi ympäröivää asutusta ja virkistysalueita. Kun perustetaan uutta maa-ainesten ottoaluetta, lähtökohtana on, ettei toiminnan alle jää luontoarvoiltaan tärkeitä alueita. Jo alueita hankittaessa selvitetään niiden luontoarvot. Suojellut alueet sekä luontoarvoiltaan muuten huomionarvoiset ja arvokkaat alueet jätetään kokonaan Destian toiminnan ulkopuolelle. Vastuullisessa toiminnassa luontoarvot otetaan huomioon jo suunnitteluvaiheessa sekä myös toiminnan aikana ja jälkihoidossa.

Kiertotaloutta ja uusiomateriaaleja

Myyntipäällikkö Mikko Soininen kertoo, että kiertotalous käsitteenä on hyvin laaja. Rakentamisessa se voi tarkoittaa muun muassa ylijäämämateriaalien käyttöä sellaisenaan rakennusmateriaalina sekä kokonaan uusien rakennusrakennustuotteiden valmistamista esimerkiksi teollisuuden ylijäämämateriaaleista (ns. tuotteistaminen). Valtioneuvoston asetus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa (MARA) tuli voimaan vuoden 2018 alusta.
– Tällä asetuksella pyritään lisäämään jätteiden hyödyntämistä maarakentamisessa luonnonkiviainesten sijasta ja näin edistämään kiertotaloutta. Tiettyjä jätteitä voidaan hyödyntää maanrakennuksessa kevennetyllä prosessilla, ilman ympäristölupaa. Meillä kiviainesyksikössä panostetaan yhä enenevässä määrin uusiomateriaalien hyötykäyttöön, Soininen kertoo.

Maa-ainesvastaava Tiina Ullgren, aluepäällikkö Hannu Vainikainen ja myyntipäällikkö Mikko Soininen muodostavat Destian Itä-Suomen tehokkaasti verkostoituneen kiviainestiimin.
p
Destia

Microkatu 1, PL 1188, 70211 Kuopio
Hannu Vainikainen, aluepäällikkö
puh. 0400 276 020
hannu.vainikainen@destia.fi
Mikko Soininen, myyntipäällikkö
puh. 050 568 6011
mikko.soininen@destia.fi
Tiina Ullgren, maa-ainesvastaava
puh. 040 647 1859
tiina.ullgren@destia.fi
www.destia.fi

Share This

Jaa tämä juttu!

Voit jakaa jutun Facebookiin tai Twitteriin.